ההיבטים האתיים, המשפטיים והחברתיים המלווים את פרויקט הגנום האנושי מראשיתו לפני כשלושים שנה, כולל סוגיות כגון פטנט ובעלות על גנים לעומת שייכותם לכלל המין האנושי, חקיקה והגנה מפני אפליה ברמת הפרט האוכלוסייה, צדק חלוקתי במשאבי רפואה מותאמת אישית, תינוקות מעוצבים גנטית, שיבוט ועריכת הגנום בעוברים ורגולציה למניעת מצבי "מדרון חלקלק", ועוד.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי