הקורס יתמקד במרכיב המחקר של מודל ה- MERGE להתפתחות מקצועית של מהנדסים ומדענים. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים למגוון מחקרים המתבצעים בטכניון, תוך הדגשת רלוונטיות המחקרים שיוצגו לעבודת הסטודנטים בעתיד בתתעשייה ובאקדמיה. בכל שבוע, יוצג מחקר ע"י חבר/ת סגל של הטכניון, כולל רקע מדעי/הנדסי בסיסי, תהליך המחקר, תוצאותיו וחדשנותו.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי