מושגי יסוד: תיקון שגיאות, גילוי שגיאות ותיקון מחיקות. קודים לינאריים. קודי HAMMING. מבוא לתורת השדות הסופיים. קודי REED-SOLOMON, קודי BCH וקודי ALTERNANT. אלגוריתמי פענוח. חסמים על הפרמטרים של קודים לתיקון שגיאות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

104134 - אלגברה מודרנית ח' או 104279 - מבוא לחוגים ושדות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46207


מידע סמסטריאלי