הערה: הקורס ניתן בסמסטר חורף תחת אותו שם ומספר הקורס 236319. ניתוח השוואתי של מושגים יסודיים בתחום שפות התכנות בשלוש פרדיגמות תכנותיות: ציוויית, פונקציונלית ולוגית/הצהרתית. המושגים הנדונים כוללים קישור, סדר שיערוך, פקודות, ערכים, טיפוסים, פולימורפיזם, והכללות של מבנה הפונקציה, מחסנית, איסוף אשפה, ועוד. שפות התכנות הנדונות כוללות את פסקל, ML, פרולוג, C ו- JAVA, והדגמה ממגוון של שפות אחרות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234122 - מבוא לתכנות מערכות או 234124 - מבוא לתכנות מערכות


מקצועות צמודים

234218 - מבני נתונים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236319 - שפות תכנות