קורס זה נחשב כפרויקט לענין קיום דרישות הסיום. מימוש מלא של אב הטיפוס שמומש בקורס המקדים 234311. קביעת הציון על סמך טיב הפרויקט, שימומש בשלב זה, בדיקות נכונות, איכות הקוד ודו"חות ביניים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234311 - פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

234308 236705


מידע סמסטריאלי