פרויקט מעשי בנושא מחקרי בתחומים שנוגעים למערכות הפעלה כגון וירטואליזציה, מערכות אחסון, מערכות תקשורת, אבטחת מערכות ומערכות ענן.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234123 - מערכות הפעלה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236366 - פרויקט במערכות הפעלה מ'