בקורס זה יפתחו הסטודנטים פרויקט גדול בעיבוד נתונים. פיתוח הפרוייקט יכלול את שלבי האיפיון, התיכון והיישום, כאשר כל שלב ילווה בתיק תיעוד מפורט. הפרויקט ייושם על מערכת ניהול מסד נתונים. העבודה תתבצע בצוותים של 3-4 סטודנטים, בהנחית המרצה. חומר רקע בנושאי הפרויקט יועבר בתחילת הקורס.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

236363 - מסדי נתונים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236323 - פרויקט בעיבוד נתונים מ'


מידע סמסטריאלי