תכנות מערכות מתקדם: המחשב מרמת האסמבלי ועד רמת סביבת תכנות מתקדמת. מבנה המחשב: זיכרון ערימה, מחסנית. מבוא לשפת אסמבלי. הידור ובניה של פרויקט מרובה קבצים, קישור וטעינה. ניהול זכרון דינמי מתקדם: מצביעים חכמים, מערכות הקצאת זכרון. מבנה אובייקטים בזכרון, סדר הקצאה ושחרור. ניהול משאבים. עבודה סינכרונית ואסינכרונית. הצגה של עמוד בדפדפן.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו- 234124 - מבוא לתכנות מערכות) או (234124 - מבוא לתכנות מערכות ו- 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44264 104818 - ארגון ותכנות המחשב


מידע סמסטריאלי