מיועד לסטודנטים בביה"ס הבינלאומי בטכניון ויינתן בשפה הרוסית. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת C. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. כתיבה ובדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. הוכחת נכונות חלקית ושלמה של תכניות. מדדים ליעילות האלגוריתם: סיבוכיות זמן וזכרון. סיבוכיות פולינומיאלית ואקספוננציאלית. דוגמאות לאלגוריתמים אקראיים. בעיות שלא ניתנות להכרעה. מחסנית. תור. יצוגים של ביטויים אריתמטיים ומימוש חישובם באמצעות מחסנית. רקורסיה ומימושה. חיפוש לעומק. מיון יעיל.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

234102 234104 234109 234111 - מבוא למדעי המחשב 234112 - מבוא למחשב - שפת סי 234114 - מבוא למדעי המחשב מ' 234117 - מבוא למדעי המחשב ח' 234126 - מבוא למחשב - שפת סי אנגלית 234127 - מבוא למחשב בשפת מטלאב 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון 234130 - מבוא למחשב שפת פייתון - בל 234221 - מבוא למדעי המחשב נ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

234108