התנסות מחקרית בהנחייתו של חבר סגל. המנחה יגדיר, יחד עם הסטודנט את נושא הפרויקט ואת היעדים הנדרשים, על בסיסם ייקבע הציון. במהלך הסמסטר יתקיימו פגישות הנחייה ומספר פגישות קבוצתיות. בסוף הסמסטר, הסטודנט יגיש ויציג את עבודתו. הקורס מיועד לסטודנטים מהסמסטר החמישי בעלי ממוצע 80 ומעלה ולסטודנטים בתחילת התואר השני טרם הגשת הצעת המחקר. תוצאות למידה: הסטודנטים יתנסו במחקר מתמטי, כתיבה מדעית ופרזנטציה. כמו כן, בחיפוש ובחירת מנחה ותחום מחקר.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים