מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים מסמסטר חמישי ומעלה ללימודיהם וסטודנטים בתחילת התואר השני(לפני הגשת הצעת מחקר), למגוון תחומי המחקר העכשווי בפקולטה. הקורס יהיה בנוי מהרצאות שבועיות של חברי סגל. הרישום לקורס מותנה במצב של תקינות אקדמית ובאישורו של מרכז הקורס. בקורס קיימת חובת נוכחות ומטלה שבועית. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את תחומי המחקר העכשוויים של חברי סגל בפקולטה.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי