חוגים. מחלקי אפס. תחום שלמות. אידיאלים. אידיאלים ראשיים ומקסימליים. חוג מנה. משפטי ההומומורפיזם. חוג פולינומים מעל שדה. פריקות ושורשים של פולינום. תחומים ראשיים. שדות. שדות ראשוניים. הרחבות אלגבריות וסופיות של שדות. שדות סופיים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104158 - מבוא לחבורות או 104172 - מבוא לחבורות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104134 - אלגברה מודרנית ח


מידע סמסטריאלי