הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו P). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

104009 - אלגברה ליניארית מ' 104066 - אלגברה א' 104087 104166 - אלגברה אמ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104005 104006 - אלגברה לינארית 104016 - אלגברה 1מ' 104019 - אלגברה ליניארית מ'