מטרת הקורס לאפשר הכרה ראשונית של ההנדסה הכימית והביוכימית ולהקנות כלים בסיסיים לעוסקים במקצוע זה. הנושאים הנלמדים: יחידות, דייקנות ודיוק, מספרים חסרי ממדיים, גזים אידיאלים וראליים. שיווי משקל אדים ונוזל, חוק הפאזות, טבלאות קיטור. מאזני חומר: מאזנים במצב יציב, מאזנים ללא ועם תגובות כימיות, תהליכי סחרור ומעקף. מאזני אנרגיה: מאזן אנרגיה כללי, חום ועבודה, מאזני אנרגיה במצב יציב, מאזני אנרגיה עם תגובות כימיות. מאזני חומר ואנרגיה סימולטניים. מאזני חומר ואנרגיה במצב לא יציב.

פקולטה: הנדסה כימית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

124120 - יסודות הכימיה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

54110 54120 54130 54131 - מבוא להנדסה כימית וביוכימית


מידע סמסטריאלי