על הסטודנט להשלים במקצוע זה שני ניסויי בחירה מרשימת הניסויים המתפרסמת בכל סמסטר, ובתנאי שלא ביצע אותם במסגרת מקצוע אחר. הניסויים מתבצעים (בזוגות) במעבדות ההתמחות בפקולטה. כל ניסוי מורכב משתי פגישות בנות 4 שעות כל אחת . כמו כן יש לבצע מטלות הכנה וסיכום בהתאם לנדרש. ציון הקורס יהיה עובר/נכשל. ציון עובר דורש ציון של 85 לפחות בכל אחד מהניסויים.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44166 - מעבדה בהנדסת חשמל 3) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44165 - מעבדה בהנדסת חשמל 2)


מידע סמסטריאלי