ניסוחים וריאציוניים, שיטות שקלול, עקרונות וריאציוניים ופתרונות מקורבים לבעיות תנאי שפה. אלמנטים חד מימדיים(C1-C0)שיטות לפתרון משוואות אלגבריות. אלמנטים איזופרמטריים רב מימדיים. מבנה אופיני של תוכניות מחשב ועיבוד ממוחשב של נתונים ותוצאות. הערכות שגיאה. שיטות אלמנטים גבוליים, רצועות סופיות ואלמנטים ספקטרליים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34033 - אנליזה נומרית מ' ו- 234111 - מבוא למדעי המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

16144 - מבוא לאלמנטים סופיים 19003 - שיטות נומריות למהנדסים 86574 - אלמנטים סופיים בהנדסה אוירונוטית


מידע סמסטריאלי