משטחים: חספוס, מאמצים שיוריים, אנרגיית פני שטח. מגע: סוגים, מגע אמיתי, מכאניקת מגע, אדהזיה. חיכוך: חוקים, סוגים ורכיבים דיסיפציית אנרגיה, השפעת גורמים שונים. סיכה: סוגים, תפקידים ומשטרים. בלאי: חמצוני, אברזיבי, אדהזיבי, התעייפות פני שטח, פרטינג, ארוזיה. שיטות: אבחון בעיות, אמצעי ניסוי, הפחתת חיכוך ובלאי כאמצעי חסכון באנרגיה והגדלת אורך חיים של רכיבים מכאניים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34371 - פרויקט תכן לייצור


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

314318


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

36085 - טריבולוגיה


מידע סמסטריאלי