הקורס יעסוק לעומק בתופעות מטאורולוגיות ובקשר שלהן לאיכות האוויר. הנושאים שיילמדו בקורס כוללים: תופעות מטאורולוגיות בסקאלות מרחב וזמן שונות, מערכות מזג אוויר בישראל, שכבת הגבול הפלנטרית, טורבולנציה, חתך רוח לוגריתמי, שטפי חום וחומר באטמוספירה, זרימה בנוף, פיסיקה של עננים ויצירת משקעים תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט: 1. יכיר מגוון של תופעות מטאורולוגיות להן אופייני מרחב וזמן שונים. 2. יכיר את המודלים המרכזיים המתארים את התופעות הללו. 3. יהיה מסוגל לפתור בעיות כמותיות המשתמשות במודלים הנ"ל. 4. יוכל להתמודד עם טקסטים מדעיים העוסקים בתופעות הללו, לנתח אותם, ולהציגם בכיתה. 5. לדון בקשרים שבין תופעות מטאורולוגיות בסקאלות זמן ומרחב שונות לבין תופעות ואירועי זיהום אוויר.

פקולטה: הנדסה אזרחית וסביבתית
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(14214 - יסודות מכניקת הזורמים ו- 14954 - מבוא לפיסיקה של אטמוספירה)


מידע סמסטריאלי